[ int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]

/mu/ - Müzik

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1509561968733.jpg (91.96 KB, 500x477, paladin-paladincharge.jpg)

93e92 No.4[Reply]

sıçanlayarak bulduğumuz güzel prog gruplarını toplama tiradı

5d6eb No.7

Tigran Hamasyan, Hardal, Nucleus, Refugee, Yes, Steve Hackett aklıma geldi şimdilik. İleride aklıma geldikçe sıçarım.

a92eb No.8

>2 tane bin + on tane bir + 8 tane 2/2
>müzik grubuFile: 1511288524051.png (474.07 KB, 1367x770, yirmialtılık bakir'e cevap….png)

9364e No.5[Reply]

>Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
>Senin için onbeş sene yatalım mı vay vay
>Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay

ne anlatmak istiyor bu şarkı? jelibon yiyip istismardan hapse düşmeyi mi?

fd1d6 No.6

Kürttür yapar kardeşim, çok da dışlamamak gerekFile: 1504506848630.jpg (37.44 KB, 720x507, jewish-beauties.jpg)

73549 No.3[Reply]

Tunai için ==o sen olsan bari==
https://www.youtube.com/watch?v=yJpJCZYTL74


File: 1500630731890.png (284.82 KB, 406x595, 1123.png)

c4271 No.2[Reply]

dcomment.com


Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ int ] [ lit / mu / v ] [ gif ]